ELS NOSTRES SERVEIS
__

La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella exerceix la mesura de suport que sigui necessària per tal que la persona pugui exercir la seva capacitat jurídica. D’aquesta manera, mitjançant un acord voluntari entre les parts o bé una resolució judicial, la Fundació pot acompanyar a la persona en l’exercici de la seva capacitat, respectant les seves preferències i decisions, sempre posant en primer terme la promoció del benestar de la persona.

Els serveis de suport són un servei social especialitzat dins la Cartera de Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya i estan adscrits a la Direcció General de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Assessorament

PretutelaAssistència

Administració patrimonial

Curatela

Tutela

ASSESSORAMENT

Disposem d’un servei d’assessorament per a totes les famílies i professionals que vulguin consultar qualsevol aspecte relacionat amb l’exercici de les mesures de suport, per tal de proporcionar el millor camí a cada persona.

SUPORTS FUTURS

Treballem amb l’objectiu d’orientar les famílies i les persones que en un futur poden requerir d'un suport extern, per tal de conèixer les seves expectatives, fer seguiments periòdics i orientar en la millor solució de protecció.

ASSISTÈNCIA

És un suport per a persones que, bé per voluntat pròpia o per resolució judicial,, sol·liciten que se’ls nomeni un/a assistent/a que els hi doni suport en aquells aspectes que requereixin.

CURATELA

És una mesura de protecció de la persona i béns, mitjançant la qual es complementa la seva capacitat de decisió. L’acció de curador/a s’entén com el suport necessari perquè els actes de la persona tinguin validesa. El curador/a pot tenir una funció representativa o únicament assistencial, complementa el seu consentiment en aquells actes que estan recollits en la sentència.

FAQs

 • Què és la incapacitació judicial d’una persona?

  És un procés judicial que mitjançant una sentència reconeix que una persona no té - totalment o parcialment-  la capacitat de governar-se. La sentència determina quins tipus de suports necessita per a ser protegida.

  Convé plantejar la modificació de la capacitat d’una persona quan la manca de capacitat impedeix tenir cura d’un mateix i dels seus béns.

  Sempre caldrà determinar quins són els suports necessaris per a la seva protecció

 • Què s’ha de ser per iniciar el procés d’incapacitació?

  La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella té un servei d’assessorament en totes les qüestions relatives a les figures tutelars i a la tramitació de la incapacitació, a disposició de les famílies que necessitin acompanyament. En tot cas, els advocats/des o professionals adequats/des poden  iniciar els tràmits d’un procés d’incapacitació judicial que acabarà amb una sentència que determinarà quina figura de tutela és la més correcta.

 • Qui pot iniciar un procés de modificació de la capacitat d’obrar (incapacitació)?

  Un familiar, cònjuge, pares i mares, fills/es o germans/es, poden iniciar un procés d’incapacitació. També pot fer-ho el Ministeri Fiscal. Amb tot, qualsevol persona pot posar en coneixement l’existència d’un possible cas de necessitats de suports tutelars. Sovint, els serveis socials dels ajuntaments posen en coneixement judicials possibles situacions de necessitat de protecció.

 • Què valorarà el jutge?

  • Si està davant d’una persona en qui pot concórrer una causa i un motiu d’incapacitat
  • Si aquesta persona necessita mesures de protecció
  • Si és urgent l’adopció de mesures per evitar prejudicis en la persona que cal protegir o el seu patrimoni

  La durada de les mesures preses judicialment no té caducitat, sinó que persisteixen mentre duri la situació de desprotecció i necessitat.

 • La incapacitació sempre és total?

  La modificació de la capacitat d’obrar pot ser total o parcial. La sentència judicial en determinarà el grau d’incapacitació i els termes del suport.

 • Qui pot fer de tutor/a d’una persona amb la capacitat d’obrar modificada?

  Qualsevol persona o entitat designada pel jutge, o bé pels pares en testament.

 • Qui vetlla pel bon funcionament de l’exercici dels suports tutelars?

  La Llei estableix mesures de vigilància i control. La persona o entitat tutora, ha d’informar anualment de la situació personal i patrimonial de la persona tutelada i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns en un inventari presentat davant instàncies judicials i, alhora demostrar una correcta atenció personal, en un informe social.

 • La persona tutora o entitat tutelar, hereta els béns de la persona tutelada?

  Si la persona tutelada té testament, abans de ser incapacitada, es respecta completament la seva voluntat. En cas de no haver-hi testament, se seguirà l’ordre successori regulat  al Codi Civil de Catalunya.  En cas de no haver-hi cap familiar que pugui acreditar ser hereu/va, els béns seran gestionats per la Generalitat de Catalunya. En tot cas, els béns de la persona tutelada no passen de la Fundació, ni durant la tutela i ni després de la defunció de la persona tutelada.

 • Què passa amb els béns de la persona tutelada quan mor?

  Si la persona tutelada té testament, es respecta completament la seva voluntat. En cas de no haver-hi testament, se seguirà l’ordre successori regulat en el Codi de Família. En cas de no haver-hi cap familiar que pugui acreditar ser hereu/va, els béns seran gestionats per la Generalitat de Catalunya. En tot cas, els béns de la persona tutelada no passen a ser directament de la Fundació, ni durant la tutela i ni després de la defunció de la persona tutelada.

 • Quina relació manté la persona tutelada amb la seva família?

  L’entitat tutelar promou potenciar els vincles amb els familiars més propers i entorn, sempre que aquests vincles siguin positius per la persona tutelada.

 • On viuen les persones tutelades per una entitat?

  Com a consideració prèvia, cal tenir en compte que una Entitat tutelar no disposa, per norma general, de recursos residencials, siguin habitatges o residències. Per consegüent, i en recerca sempre del major benestar de la persona, es procurarà que aquesta romangui en la seva residència habitual, podent tractar-se d'un domicili particular o recurs residencial.

  Si les característiques personals no permeten continuar amb la vida autònoma al domicili, es tindrà sempre en compte, en la mesura del possible, la voluntat de la persona per la recerca del servei residencial més acurat a les seves necessitats.

 • En cas que la persona no autoritzi el seu ingrés a un centre residencial, pot l’entitat tutelar fer-ho per ella?

  Tot ingrés en un recurs residencial necessita la voluntarietat de la persona, estigui incapacitada de forma total o parcial. En cas que aquesta mostri el seu desacord, caldrà que l’Entitat tutelar demani el suport del poder judicial. Aquesta circumstància queda recollida en l’article 212-4 del llibre segon del Codi Civil de Catalunya: “l’internament en un establiment especialitzat requereix l’autorització judicial prèvia si la seva situació no li permet decidir per si mateixa, qualsevol que en sigui l’edat”.