TRANSPARÈNCIA

La Fundació Santa Maria de Comabella garanteix el dret de tutela a persones amb discapacitat intel·lectual, persones amb malaltia mental o persones grans que es troben incapacitades legalment, preferentment residents a la Catalunya Central. Aquest servei pot oferir-se a petició familiar en previsió d’empitjorament o desemparament de la persona, o bé per derivació de la Unitat de Tuteles de la Generalitat de Catalunya, en el moment que l’autoritat judicial competent valori l'oportunitat de proposar una entitat per exercir les funcions de tutor.

Missió
La finalitat de la Fundació,  és tenir cura i protegir les persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persones grans incapacitades, en concepte de tutor, curador, òrgan fiscalitzador de la tutela o de qualsevol altra figura jurídica. El nostre comès és vetllar pel benestar i interès de la persona tutelada a través d’una atenció personalitzada i suport a familiars i entorn, potenciant la seva màxima autonomia, tot portant alhora una tasca sensibilitzadora cap a la societat per tal de fomentar el respecte als seus drets i dignitat, treballant així per una plena inclusió d’aquests a la comunitat.

Visió
La Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella pretén ser una entitat referent entre les entitats tutelars i consolidar-se a la Catalunya Central a partir del compromís amb la societat i, treballar per la plena integració, la defensa dels drets i la millora de la qualitat de vida, esdevenint un recurs de suport i confiança per la ciutadania de la comarca del Bages.

Valors
Els valors que ens caracteritzen com a Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella, són:
> Respecte
> Amabilitat i tracte humà
> Qualitat
> Professionalitat
> Responsabilitat
> Compromís
> Confiança


OBJECTIUS GENERALS

01 
Acompanyar  a les persones tutelades  en la presa de decisions i en l’exercici de la seva capacitat jurídica, evitant abusos i influències indegudes, pel respecte dels seus drets fonamentals tal com determina la Carta de NNUU sobre els Drets de les persones amb discapacitat.
02 
Donar suport a les persones  perquè puguin regir la seva vida quotidiana, tant com sigui possible, capacitant-los i cercant els serveis que poden requerir en cada moment, i acompanyant-los en la presa de decisions.
03
Promoure que  les persones que atenem siguin protagonistes de la vida i participin activament de la seva comunitat.
04
Assegurar el futur de la persona tutelada realitzant el Pla d'Atenció Individual, segons les seves capacitats, necessitats i desitjos per garantir una millora contínua en la seva qualitat de vida.
05
Orientar i assessorar els familiars i professionals de referència sobre les diferents figures de protecció que proporciona la Fundació, i recomanar les més adequades en relació a cada persona.
06 
Sensibilitzar a la societat en relació al millor tractament i consideració dels col·lectius que protegim: discapacitat intel·lectual, salut mental i persones amb deteriorament cognitiu.
07
Establir les aliances més adequades amb institucions que ofereixen serveis i equipaments dels quals les persones tutelades se’n poden beneficiar per la millora del seu benestar.
08
Garantir la confidencialitat i la intimitat de les persones tutelades, així com la professionalitat de l’equip humà de la Fundació.

DOCUMENTS TRANSPARÈNCIA

Informació organitzativa

Planificació i organització

Informació sobre la gestió administrativa