Assistència

Es tracta de la principal figura de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat; s’ha de correspondre amb la dignitat de la persona i ha de respectar-ne els drets, la voluntat i les preferències. Es tracte de donar suport a la persona  perquè pugui desenvolupar el seu propi criteri en la presa de decisions i no substituint-la.

Qualsevol persona major d’edat amb una disminució de les seves capacitats físiques o psíquiques pot sol·licitar el suport d’un assistent per aquells àmbits o actes on necessiti acompanyament ja sigui mitjançant l’atorgament d’una escriptura pública notarial o d’acord amb el procediment de jurisdicció voluntària per a la provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat. També poden demanar la designació judicial de l’assistència les persones legitimades per la Llei de la jurisdicció voluntària per promoure l’expedient de provisió de mesures judicials de suport a les persones amb discapacitat -família i professionals, entre d’altres-, en el cas que no s’hagi constituït prèviament de manera voluntària, i sempre que no hi hagi un poder preventiu en vigor que sigui suficient per proporcionar el suport que la persona requereix.

L’assistència està pensada per esdevenir un vestit a mida per la persona tenint en compte les seves capacitats, desitjos i preferències. En aquest sentit, la pròpia persona, o algú altre legitimat, podrà proposar els àmbits i funcions on la persona requereix suport i l’autoritat judicial o notarial serà l’encarregat de valorar i ratificar la mesura proposada.

Pel que fa als àmbits de suport que poden constar a la resolució judicial diferenciem:

  • Àmbit personal: actes relatius a la cura de la persona i les seves necessitats bàsiques en allò referit a l’alimentació, vestit i higiene.
  • Àmbit mèdic: control de la medicació, seguiment del tractament i l’assistència a les cites mèdiques i prestació del consentiment pel tractament mèdic, quirúrgic i assistencial.
  •  Àmbit patrimonial / econòmic: administració ordinària i extraordinària de l’economia de la persona, elaboració d’un pressupost anual, disposició dels seus béns i drets, acompanyament i/o gestió de compres, gestió de béns immobles, assegurances, deutes i altres productes financers.
  • Àmbit jurídic / administratiu: celebració de contractes, actes burocràtics, negocis jurídics, bancaris i financers, actuacions administratives amb entitats tant públiques com privades i exercici d’accions judicials i en l’atorgament de poders.

Tot i que la normativa en matèria de suport a l’exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat promou l’autonomia i el respecte als drets i preferències d’aquestes, l’autoritat judicial pot, en els casos excepcionals en què resulti imprescindible per les circumstàncies de la persona assistida, determinar els actes concrets en els quals la persona que presta assistència pot assumir la representació de la persona assistida.    

logo-comabella-transparent
logo-comabella-transparent
Fundació Santa Maria de Comabella
Carrer Bernat Cabrera 10-14, Entresòl
08242 Manresa

Copyright © Fundació Santa María de COMABELLA 2024