AQUESTComabella Blau

LA FUNDACIÓ
__

.
.
. 
Compromís, present i futur

La Fundació Privada Tutelar Santa Maria de Comabella és una entitat sense ànim de lucre que des de l’any 1994 treballa per tenir cura i protegir, en concepte de tutors/es, curadors/es, administració de béns, defensa judicials, o altra forma jurídica, a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental o persones que presenten deficiències permanents amb deteriorament cognitiu, les quals, judicialment o per voluntat de la família, la Fundació n’estigui encarregada.

L’àmbit territorial és Catalunya central.


Des de l’inici hem proporcionat suport a més de cent cinquanta persones, de les que més de cent vint segueixen rebent suport actiu.
 
 
 .
     

QUÈ FEM
__

Assegurem el
futur de les persones

tutelades.

Aconseguim  millorar-ne 
la qualitat de vida. 

Defensem els seus 
drets i interessos.

Planifiquem,
conjuntament amb

la persona i el seu
entorn, el seu futur.

COM TREBALLEM
__

  1. Informem les famílies del servei de tutela.
  2. Assessorem i orientem sobre els tràmits d’incapacitació i  tutela.
  3. Estudiem i fem un seguiment de les persones en què es planteja la possibilitat de l’exercici de la tutela
  4. Vetllem per la persona tutelada, tenim  cura de les seves necessitats i desitjos, defensem els seus drets i donem un tracte afectiu i humà que millori la seva qualitat de vida, respectant els dictats de la Convenció Internacional de drets de les persones amb discapacitat de Nacions Unides.
  5. Administrem els seus béns patrimonials i defensem els seus interessos de forma individualitzada i personalitzada.
  6. Garantim el servei més adient i adequat a les necessitats de la persona tutelada i,  cerquem els recursos  necessaris per millorar el seu benestar.

QUI SOM
__

PATRONAT

És l’òrgan directiu. Adquireix el compromís de treballar amb eficàcia i eficiència per garantir el compliment de la seva missió: tenir cura i protegir la persona tutelada.

EQUIP HUMÀ

És configurat per 14 persones: onze de l'àmbit social, tres en l'àmbit econòmic-administratiu, amb el suport extern d'advocats de reconegut prestigi.

Totes les persones que el formen tenen formació universitària o professional en àmbits relacionats amb les activitats que desenvolupa la Fundació Tutelar.

VOLUNTARIAT

Són els delegats/des tutelars, estableixen un vincle d’amistat amb la persona tutelada, detecten necessitats, mancances i preferències.

Dediquen una part del seu temps lliure a ser un referent per la persona tutelada.